Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lorentz (+)

NULL (francés)

V. DISOCIACIÓN DE LORENTZ; FACTOR DE CONTRACCIÓN DE LORENZ; GAS DE LORENTZ; IONIZACIÓN DE LORENTZ.

país de tránsito

state of transit
pays de transit

almacenamiento próximo al reactor

at reactor storage
stockage auprés du réacteur

momento angular intrínseco (+)

intrisic angular momentum
moment angulaire intrinséque
Entra a tu cuenta